Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 19/6/2018 
Năm chuyên đề Hội nghi TW5 khóa XI

   Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 - khóa XI trong tháng 5 - 2012 đã đưa ra 4 kết luận và 1 nghị quyết. Đây là tài liệu chuyên đề để các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Để giúp giáo viên trường THPT Châu Thành nghiên cứu trước khi được học tập vào tháng 9/2012, chúng tôi gửi đến các file tài liệu để bạn Open hay Save về máy.

  Chuyên đề 1: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992:                                                                                   chuyende1-KL20

  Chuyên đề 2: Tổng kết Nghị quyết HN lần 7 BCHTW khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa:                   chuyende2-KL22

  Chuyên đề 3: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết HN lần 3 BCHTW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:                        chuyende3-KL21

  Chuyên đề 4: Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020:      chuyende4-NQ15

  Chuyên đề 5: Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2012:                                                                           chuyende5-KL23

                                                           Võ Ngọc Bửu Chánh

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới